คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


เว็บไซต์ : http://uc.bsru.ac.th

โทรศัพท์ : ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๒ , ๑๗๒๓

สถานที่ตั้ง : อาคาร ๖ ชั้น ๑๔

หน้าที่สภามหาวิทยาลัย

 • กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาการวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมการผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้
 • กำกับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 • อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
 • พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิต วิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนักศูนย์ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการ หรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว
 • อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ
 • พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
 • พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
 • แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการศูนย์หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
 • แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 • อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
 • ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฏหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
 • พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
 • แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
 • พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอและอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้
 • ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจ ร่วมกันกับสถาบันอื่น
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

  ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง

ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

นายกสภามหาวิทยาลัย

  08

ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา

อธิการบดี

ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์

ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์พยงค์ จูฑา

ศ.นพ.พยงค์ จูฑา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทนง

นายทนง โชติสรยุทธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวรพงษ์ วรรณศิริ

นายวรพงษ์ วรรณศิริ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ

ศ.ดร.สุจริต เพียรชอบ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาตราจารย์ ดร.วัลลภา ณ อยุธยา

ศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

25600222_๑๗๐๒๒๒_0005

ผศ. สนิท ชุนดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

25600222_๑๗๐๒๒๒_0004

รศ.ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดร.ชลิต  วณิชยานันต์

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

img_06

ผศ.ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

S__16416771

ผศ.ดร. กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

S__15818759

ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

sapa-15

ผศ.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

รศ.ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี

ประธานสภาคณาจารย์ฯ

BRU-32

ผศ.ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ

BRU-35

ผศ.ดร.พิษณุ  บางเขียว

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อภิญญา2

อาจารย์อภิญญา  หนูมี

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย