คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


รายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม

สุ่นสวัสดิ์

ประธาน

นายไพโรจน์

ศรศิลป์

รองประธาน

นายอภิชาติ

โรจน์สราญรมย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอิศรากรณ์

สุวรรณทิพย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พล...สุพจน์

สุดประเสริฐ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ไชยรัตน์

อุดมกิจปัญญา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ปรัชญา

มหาวินิจฉัยมนตรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.นราวัลย์

สุรังค์สุริยกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พลโทอิสระ

วัชรประทีป

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพศาล

ว่องไวกลยุทธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ศิวาพร

ศรีศักดินันท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สมฤทธิ์

สนขาว

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สวรส

เสริมพรวิวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

.. ดร.ธรรมนัส

พรหมเผ่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าที่ร้อยตรีกานต์

เหมสมิติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสนั่น

ซิ้มสกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจรูญ

มีธนาถาวร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอภิชาติ

ไชยปรมัตถ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิทยา

พิบูลย์สวัสดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

   

ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ

   

นายกองค์การบริหารนักศึกษา

   

ประธานสภานักศึกษา

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิษณุ

บางเขียว

เลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ

พุทธลา

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกฤตยา

สุวรรณไตรย์

ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562