คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


รายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผศ.ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
นายจักรนิศิต  พานิชสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ
นายชัยสิทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.นราวัลย์  สุรังค์สุริยกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประสาร  เรืองสุขอุดม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางเลื่อมใส  ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.วสันต์  บุญลิขิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวันชัย  ยุกแผน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสนิท  จรอนันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมพงษ์  สุวรรณคู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พลโทอิสระ  วัชรประทีป กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายดุสิต  ปิยะทัต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายทำนาย  ราชโคตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พลเรือตรีธีรัช  หทยีช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ปรัชญา  มหาวินิจฉัยมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชาญชัย  โชคอำนวยกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมปอง สิงห์ชู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอิศรากรณ์  สุวรรณทิพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมพร  ทิมแสง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.พิษณุ  บางเขียว เลขานุการ
ผศ.สายัณ  พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ