คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย


อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาวัลย์ ฟุ้งขจร
รองศาสตราจารย์ ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายัณ พุทธลา
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก
อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน
อาจารย์ มรกต ภู่ทอง

ที่ปรึกษาด้านงบประมาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย มหาบรรพต

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์
อาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข
อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก/วิทยาเขต

นางสาว วรรณดี อัศวศิลปกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์ บัวทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรถวัลย์ ปานกลาง
นางสาว อรุณี คู่วิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
อาจารย์ ดร.พรรณา พูนพิน
อาจารย์ ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ผู้อำนวยการสำนักโรงเรียนสาธิต
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

 

**ข้อมูลเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2562