คณะกรรมการอำนวยการ มบส.


อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย มหาบรรพต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว
รองศาสตราจารย์ ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาวัลย์ ฟุ้งขจร

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายัณ พุทธลา
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก
อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน
อาจารย์ มรกต ภู่ทอง

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์
ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์
อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์
ดร.คณกร สว่างเจริญ
อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี

ผู้อำนวยการสำนัก/วิทยาเขต

นางสาว วรรณดี อัศวศิลปกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์ บัวทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
อาจารย์ ธีรถวัลย์ ปานกลาง
นางสาว อรุณี คู่วิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เผด็จ ก๋าคำ
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
อาจารย์ พรรณา พูนพิน
อาจารย์ ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ผู้อำนวยการสำนักโรงเรียนสาธิต
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

 

**ข้อมูลเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561