สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอผลงานวิจัย
“ การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ”

     
 
           สถาบันวิจัยและพัฒนา ( Institute of Research and Development: IRD)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดแสดงผลงานวิจัย เรื่อง การนำทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2548 ” เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2549
เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยมี
รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
     
     
 
         งานวิจัยครั้งนี้ จัดทำโดย อ.อาภา วรรณฉวี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รศ.ดร.เอื้อมพร เธียรหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
โดยผู้นำเสนอคือ รศ.ดร.เอื้อมพร เธียรหิรัญ
     
 
 

   

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับมอบหมายจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้ดำเนินการวิจัยเพื่อ

1) สำรวจข้อมูลของผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

2) สำรวจปัญหาและอุปสรรคในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้เชิงพาณิชย์ และ

3) นำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิ
และส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

       การนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานราชการ สมาคมวิชาชีพต่างๆ
คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และลิขสิทธ์
กว่า 200 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมงาน เช่น ทนายความ นิติกร ฝ่ายสินเชื่อและนโยบายรัฐจากธนาคาร
และกรรมการผู้จัดการของบริษัทซึ่งมีทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ในการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0-2890-2000 # 1721
Copyright  © 2005 BSRU All rights reserved.
Webmaster : preechaw@bsru.ac.th