:: ข่าวประชาสัมพันธ์ มบส. ::
 • 29-7-58 | ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด) อ่านต่อ
 • 29-7-58 | ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับพระราชทานปริญญาบัตรและการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 4 ส.ค. อ่านต่อ
 • 29-7-58 | งานแถลงข่าว "เปิดบ้านวิทยาลัยการดนตรี" อ่านต่อ
 • 27-7-58 | ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มบส. ร่วมถวายสดุดีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติโดยใส่เสื้อเหลืองร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าสำนักประชาสัมพันธ์ อาคาร1 ชั้น 1 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 น. ดูประกาศ
 • 21-7-58 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย ดังรายการต่อไปนี้ อ่านต่อ
 • 16-7-58 | ขอเลื่อนการประกาศผลอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 อ่านต่อ
 • 14-7-58 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์” หัวข้อ “การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)” อ่านต่อ
 • 14-7-58 | ขอเรียนเชิญคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการอภิปราย และการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อ่านต่อ
 • 14-7-58 | กำหนดรับรายงานตัวบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อ่านต่อ

 • 13-7-58 | ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ อ่านต่อ
 • 10-7-58 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคปกติ รอบสุดท้าย >>คลิ๊กที่นี่<< และ ภาคพิเศษรอบสุดท้าย >>คลิ๊กที่นี่<<
 • 9-7-58 | โครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดีฯ (สระยายโสม จ.สุพรรณบุรี) เปิดรับสมัครนิสิต - นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2558 ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ.) ตั้งแต่วันนี้ - 30 ส.ค. 58 อ่านต่อ
 • 2-7-58 | ทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ TAIWAN- THAILAND ELITE 600 SCHOLARSHIP PROGRAM อ่านต่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี อ่านต่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) อ่านต่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสอง) อ่านต่อ
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์” อ่านต่อ
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา2558 (เพิ่มเติม+ใบสมัคร) อ่านต่อ
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อ่านต่อ
 • จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี (CPA) และผู้ทำบัญชี (CPD) ทุกหลักสูตรสามารถนับชั่วโมงได้ 6 ชั่วโมง(บัญชี) อ่านต่อ

อ่านข่าวสารอื่นๆต่อ

เข้าสู่เว็บไซต์