สายตรงอธิการบดี โทร : 024737000 ต่อ 1008 email : president@bsru.ac.th